Uitvoering Energieakkoord tergend traag

Het nieuwe Nederlandse Energieakkoord ligt achter op schema. Dat komt doordat het energiebeleid keer op keer stuit op nieuwe tegenslagen. Ed Nijpels, de toezichthouder op de afspraken, vindt dat er extra inspanningen nodig zijn om de doelstellingen uit het akkoord alsnog te halen.

Het Energieakkoord bestaat uit 159 afspraken die vorig jaar zijn gemaakt door het kabinet, bedrijven, vakbonden en milieubewegingen. Eén van die afspraken is dat 14 procent van de energie in Nederland duurzaam moet zijn opgewekt in 2020.

Tegenslagen
Op dit moment ligt het aandeel duurzaam opgewekte energie in Nederland op nog maar 4 procent. Er  zijn ook afspraken gemaakt over de aanleg van windmolens en het sluiten van oude kolencentrales.

Deze plannen lijken een nobel streven, maar stuiten regelmatig op verzet van autoriteiten. Zo is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) tegen het verplicht sluiten van sommige kolencentrales. Daardoor zou de energieprijs onnodig worden opgedreven en dat is in het nadeel van de consument. Ed Nijpels moet nu op zoek naar nieuwe maatregelen die ook voldoen aan de eisen van de ACM.

Tegengestelde belangen
Bovendien stuiten energiebedrijven en milieugroepen op tegengestelde belangen op het gebied van biomassa. Bij biomassa worden plantaardige en dierlijke materialen omgezet in energie, warmte en gas.

De partijen zijn echter verdeeld over wanneer er een natuurlijke stof mag worden bijgestookt, en of dat ten koste gaat van natuur en voedsel. Lokale overheden en omwonenden zijn op hun beurt weer tegen de aanleg van windmolens.

Onomkeerbaar proces
Ondanks alle tegenslagen is Nijpels toch optimistisch over de uitwerking van het Energieakkoord. Hij benadrukt dat er sprake is van een onomkeerbaar proces. Bij de eerste voortgangsrapportage is gebleken dat er wel degelijk vooruitgang is geboekt. De Nederlandse Investeringsinstelling maakt bijvoorbeeld financiering van wind op zee mogelijk. Daardoor wordt windenergie goedkoper voor de consument en kunnen energiebedrijven op een efficiëntere manier duurzame energie opwekken.

Goede start
Minister Kamp van Economische Zaken is ondanks de tegenslagen tevreden over de uitvoering van het Energieakkoord en zegt dat er een goede start gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld een lager tarief op de energiebelasting voor het opwekken van lokale energie. Daarnaast kunnen consumenten een goedkope lening krijgen voor bijvoorbeeld de aanleg van zonnepanelen of isolatie van hun woning. De minister hoopt dat meer Nederlandse consumenten gebruik zullen maken van de kans om goedkoper duurzame energie op te kunnen wekken.